Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.gr

    
Η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το Ελληνικό Δημόσιο, που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον πρώην ΟΕΕΚ και νυν ΕΟΠΠΕΠ, είναι τριετής από την ημερομηνία έκδοσης κάθε πιστοποιητικού. Μέσα στα χρόνια ο ΟΕΕΚ και τώρα ο ΕΟΠΠΕΠ κάθε Δεκέμβριο αναναιώνουν την ισχύ των πιστοποιητικών. Φέτος είχαμε παράταση για 6 μήνες μέχρι 30/6/2013 για πρώτη φορά. Συνεχή ενημέρωση απο εμάς αλλά και απο το site του ΕΟΠΠΕΠ.
Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων γνώσης χειρισμού Η/Υ
Σύμφωνα με την με αριθμό 3/1-2-2006 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα: «Έγκριση χρονικής διάρκειας πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το ελληνικό δημόσιο», η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το Ελληνικό Δημόσιο, που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., είναι τριετής από την ημερομηνία έκδοσης κάθε πιστοποιητικού.

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3.ε της με αριθμό Α/25081/1.12.2005 (ΦΕΚ1720/Β΄/8.12.2005) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης ; Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ»

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ
Σύμφωνα με την με αριθμό 45/20.12.2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από : Α) φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους, Β) φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2010 και Γ) τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008», η ισχύς των προαναφερθέντων Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ παρατείνεται μέχρι 30.06.2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Website counter