Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Προσλήψεις 2.144 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού

Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (2.144) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε έργα με χρηματοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε.


Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. η του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009), όπως ισχύει.
Website counter