ECDL


* Δωρεάν βίντεο για το μάθημα στηλοθετών του ECDL
Το ECDL είναι σίγουρα το πιο γνωστό πιστοποιητικό  στην Ελλάδα από τα 8 που αναγνωρίζει ο ΟΕΕΚ  σήμερα. Στο χώρο μας μπορεί κάποιος να καλύψει την ύλη του ECDL με διάφορους τρόπους
 • Κλασσικό μάθημα σε τάξη με καθηγητή
 • Διάβασμα μέσα από τεστ προσομοίωσης εξετάσεων
 • E-learning, Μάθημα με ακουστικά
 • Μάθημα από το σπίτι με μέσα όπως το Skype
 • και βέβαια συνδυασμό των παραπάνω.
Στις μέρες μας οι περισσότεροι έχουν ήδη κάνει την πρώτη επαφή με μία από τις εφαρμογές Word ή Excel όποτε ή προσπάθεια μας είναι να δούμε το επίπεδο της επαφής του υποψήφιου μαθητή με τον υπολογιστή ώστε να του προτείνουμε το ιδανικό "πακέτο" για να τελειώσει την ύλη του ECDL σε σύντομο χρόνο οικονομικά. Λίγοι πια είναι αυτοί που ξεκινούν από το "μηδέν" για να αποκτήσουν τα πτυχία και είναι αυτοί που δεν μπορούν να "κλέψουν" τον χρόνο. Στην περίπτωση του αρχάριου τρεις (3) μήνες είναι ένας καλός χρόνος για να αποκτήσει κάποιος επαφή με τον υπολογιστή αλλά και να πάρει τα βασικά πτυχία.

 Για τις βασικές γνώσεις πληροφορικής έχει τρία βασικά επίπεδα:


ECDL Progress:
Μέρος του ECDL Core για να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις του δημόσιου. Το ECDL Core in Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά (από μία εώς έξι, κατ΄επιλογή του υποψηφίου) και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε.
 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία
ECDL Core:
Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
3. Επεξεργασία Κειμένου
4. Υπολογιστικά Φύλλα
5. Χρήση Βάσεων Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις
7. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

ECDL Expert
Το πρόγραμμα ECDL στο επίπεδο των Προχωρημένων Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert. Το ECDL Προηγένου Επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.

Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΣΕ ΟΛΕΣ τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:
 1. ECDL Expert | Επεξεργασία Κειμένου [AM3]
 2. ECDL Expert | Υπολογιστικά Φύλλα [AM4]
 3. ECDL Expert | Βάσεις Δεδομένων [AM5]
 4. ECDL Expert | Παρουσιάσεις [AM6]
Τα γνωστικά αντικείμενα του ECDL Expert επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του ECDL Core/Progress. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του ECDL Expert ήδη κατέχει τις γνώσεις που περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.

Εξειδικευμένες Δεξιότητες
Τα Προγράμματα Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων, όσον αφορά το επίπεδο απαιτούμενων γνώσεων και "δυσκολίας",  τοποθετούνται στο Βασικό Επίπεδο της Οικογένειας Προγραμμάτων ECDL και περιλαμβάνουν προγράμματα πιστοποίησης για:
 • το σχεδιασμό μέσω Η/Υ (ECDL CAD),
 • την επεξεργασία εικόνας (ECDL ImageMaker) και
 • το σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων (ECDL WebStarter).

Γενικές Πληροφορίες για το ECDL

Διεθνής Αναγνώριση:

Το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς ως το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Ανάμεσα στους φορείς που αναγνωρίζουν και αποδέχονται το ECDL είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η Unesco.
Το Πρότυπο ECDL έχει γίνει ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές εταιρείες αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, μεγάλοι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει τα Προγράμματα της οικογένειας ECDL ως κριτήρια μέτρησης των δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα αναγνώρισης του Προτύπου ECDL:
• 500 Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν σε πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης χρήσης Η/Υ κατά ECDL
• Τα Ηνωμένα Έθνη (Πρόγραμμα Ανάπτυξης) έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει κατά ECDL πάνω από 5.000 υπαλλήλους σε 131 χώρες
• Το ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα του προγράμματος «e-Europe 2002» και της Συνθήκης της Λισαβώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Η Ομάδα «Υψηλής Δράσης» του ESDIS (High Level Group on the Employment and Social Dimension of the Information Society) αποδέχθηκε τον Οκτώβριο του 2001 το ECDL "ως το πανευρωπαϊκό βασικό σχέδιο πιστοποίησης IT"
• Η UNESCO όχι μόνο αναγνωρίζει το ECDL/ICDL αλλά λειτουργεί και ως αδειούχος του ICDL στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί συνεργασία με την UNESCO και στη Ρωσία.
Αναγνώριση στην Ελλάδα

Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στον Δημόσιο Τομέα. Το ECDL καλύπτει αυτή την απαίτηση καθώς αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΟΕΕΚ και τον ΑΣΕΠ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που εξηγούν την εντυπωσιακή συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα απόκτησης του ECDL.
Η πιστοποίηση της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ υλοποιήθηκε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α/25081 (ΦΕΚ 1720/Β/2005) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή εμπερικλείει τη διεθνή πρακτική στον χώρο της πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2003. Καθοριστικός παράγοντας στην ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ECDL Ελλάς από τον ΟΕΕΚ υπήρξε το γεγονός ότι η ECDL Ελλάς αποτελεί έναν Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024:2003.

Τέλος, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Σημαντική απόδειξη της αποδοχής του Προγράμματος ECDL από τους υποψήφιους και την αγορά εργασίας αποτελεί
Σημαντική απόδειξη της αποδοχής του Προγράμματος ECDL από τους υποψήφιους και την αγορά εργασίας αποτελεί ο εντυπωσιακός αριθμός των εγγεγραμμένων στο Πρόγραμμα, που ξεπερνά το 2,5% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας και είναι σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η αποδοχή του ECDL είναι καθολική από Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υιοθέτησης του ECDL εμφανίζονται σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Αγγλία, την Ιταλία, την Τουρκία και σε άλλες χώρες.

Πολλά Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί έχουν εκτιμήσει θετικά τα πλεονεκτήματα του Προτύπου ECDL και έχουν ενσωματώσει στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα το ECDL, όχι μόνο ως κριτήριο αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και ως κίνητρο (υπό τη μορφή «credits/μορίων») για τους φοιτητές/σπουδαστές τους.

Αναγνώριση στον Ιδιωτικό Τομέα:

Σε αυτήν την ενότητα καταγράφονται μερικές από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εμπιστεύονται τα Προγράμματα ECDL ως κριτήρια γνώσεων και ποιότητας για το ανθρώπινο δυναμικό τους, ενώ γίνεται αναφορά και σε σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί για το ECDL στον διεθνή χώρο. Ενημερωθείτε ενδεικτικά στο κείμενο που ακολουθεί.
Ο Ιδιωτικός Τομέας αναγνωρίζει το ECDL!

Τα πλεονεκτήματα των Πιστοποιήσεων ECDL, όπως αυτά καταγράφονται από σχετικές έρευνες αλλά και από δηλώσεις των κατόχων ECDL, έχουν οδηγήσει μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες στην υιοθέτηση του ECDL ως κύριο κριτήριο μέτρησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι εταιρείες ξέρουν τι ψάχνουν!
Στην Ελλάδα, περισσότερες από 200 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων:
• 4 μεγάλοι τραπεζικοί και 15 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
• 40 εταιρείες παροχής υπηρεσιών
• 27 εκπαιδευτικοί οργανισμοί
• 5 φαρμακευτικές
• 6 διαφημιστικές
• 4 εταιρείες μόδας καθώς και
• ναυτιλιακές, δικηγορικά γραφεία και άλλοι...
δημοσιεύουν περισσότερες από 1000 αγγελίες που ζητούν την ύπαρξη πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ σύμφωνα με το πρότυπο ECDL.
Website counter