Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα αφορά ένα πλήρες πακέτο εκμάθησης της Λογιστικής των βιβλίων Γ' κατηγορίας, στην πράξη.
Το πακέτο αφορά (3) τρεις επί μέρους κύκλους μάθησης όπως:

Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • EUROFASMA

- Στον πρώτο κύκλο έχουμε εκμάθηση των βασικών εννοιών της Λογιστικής, καθώς και την ανάλυση της δομής και του περιεχομένου του ΕΓΛΣ (Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), φτάνοντας μέχρι κλείσιμο ισολογισμού.
- Στον δεύτερο κύκλο αντικείμενο εκμάθησης αποτελούν οι κάθε είδους δηλώσεις που συντάσσονται μέσα σε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια και στο τέλος του χρόνου στην πράξη, με πραγματικά έντυπα.
- Ο τρίτος κύκλος αφορά την υλοποίηση των καταχωρήσεων μέσα σε πρόγραμμα Γενικής λογιστικής, ενώ γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα της Εμπορικής διαχείρισης με έμφαση στο Βιβλίο αποθήκης.

Στόχος του προγράμματος η δημιουργία άμεσα εξειδικευμένων στελεχών, ικανών να διεκδικήσουν την είσοδο τους στην αγορά εργασίας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • Οικονομικές μονάδες
 • Έννοια της επιχείρησης και η Δράση της
 • Σκοπός της Λογιστικής
 • Κυριότερες μορφές επιχειρήσεων
 • Περιουσία της επιχείρησης
 • Απογραφή
 • Ισολογισμός
  • Ανάλυση της έννοιας και του περιερχομένου των (3) τριών οικονομικών καταστάσεων που απαρτίζουν τον Ισολογισμό
  • Ισολογισμός
  • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσματικής χρήσης
 • Πίνακας διάθεσης αποτελέσματος
 • Παρουσίαση των βασικών αρχών και του κυρίου περιεχομένου του Κ.Β.Σ.
 • Αναφορά σε Νομοθετήματα
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Φ.Π.Α.
 • Έννοια των λογαριασμών
 • Γραφική παράσταση
 • Κανόνες λειτουργίας τους
 • Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ
 • Ανάλυση των αντιπροσωπευτικών κυρίων λογαριασμών της κάθε ομαδας
 • Παρουσίαση βασικών θεμάτων Εργατικής Νομοθεσίας, Ασφαλιστικού Δικαίου
 • Σύνταξη Μισθολογικής κατάστασης
 Ασκήσεις εμπέδωσης Θεωρίας (2) επιπέδων
 • χωρίς χρήση κωδικών
 • με χρήση κωδικών
 • Ενέργειες προπαρασκευής κλεισίματος Ισολογισμού
 • Άσκηση κλεισίματος Ισολογισμού
Διάρκεια: 40 ώρες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • Θεωρητική παρουσίαση κυρίων Αρχών Φ.Π.Α.
 • Ασκήσεις Φ.Π.Α. βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας με πραγματικά έντυπα
 • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α.
 • Θεωρητική παρουσίαση Φ.Μ.Υ.
 • Σύνταξη εντύπου Φ.Μ.Υ.. φόρου ελευθέρων επαγγελματιών
 • Σύνταξη περαιώσεων αποδοχών μισθωτών, αμοιβών τρίτων
 • Σύνταξη οριστικής Φ.Μ.Υ.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
 • Θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας Φόρου Εισοδήματος
 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Αφορολόγητα αποθεματικά
 • Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος Ομόρρυθμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, Ανωνύμων εταιριών
Διάρκεια: 20 ώρες

EUROFASMA

 • Παρουσίαση πακέτων Γενικής Λογιστικής-Εμπορικής Διαχείρισης
 • Δημιουργία εταιρίας στην Γενική Λογιστική
 • Καταχώρηση Λογιστικού Σχεδίου
 • Κωδικοποίηση Άσκησης Λογιστικής
 • Καταχωρήσεις, Διορθώσεις, Διαγραφές
 • Οριστικοποίηση Εγγραφών
 • Έκδοση Θεωρημένου Ισοζυγίου
 • Αναφορά σε Γενικό Ημερολόγιο
 • Γενικό Καθολικό
 • Αναλυτικά Καθολικά
 • Κωδικοποίηση και Καταχώρηση άσκησης κλεισίματος Ισολογισμού
 • Δημιουργία εταιρίας στην Εμπορική Διαχείριση
 • Άνοιγμα ειδών
 • Καταχώρηση τιμολογίων αγορών, πωλήσεων
 • Παρουσίαση Ισοζυγίου, Βιβλίου Αποθήκης
 • Σχέση δεδομένων Γενικής Λογιστικής-Αποθήκης
Διάρκεια: 20 ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Website counter